Skip links

Lid raad van toezicht portefeuille zorgkwaliteit

raad van toezicht

Wegens het eindigen van de zittingstermijn is de raad van toezicht op zoek naar een lid met het profiel ‘zorgkwaliteit’. Van deze kandidaat wordt verwacht dat hij/zij eveneens past in het aanvullende profiel voor vicevoorzitter én benoembaar zou kunnen zijn op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad (CCR).

Ben je deskundig op het gebied van kwaliteit en veiligheid van (ouderen)zorg en/of medisch ethische vraagstukken en het thema zingeving? Dan nodigen wij jou uit om te reageren.

 

Profielschets van de raad van toezicht
De raad van toezicht dient in zijn samenstelling aan te sluiten op de identiteit van PZC Dordrecht, betrokken te zijn in de regio Dordrecht/Drechtsteden, de diversiteit van de Nederlandse samenleving te weerspiegelen en over voldoende relevante deskundigheid te beschikken.

Dat leidt tot de volgende criteria voor de samenstelling van de raad van toezicht:

 • Leden voldoen aan de gestelde eisen, zoals opgenomen in de profielschetsen.
 • Tenminste een derde van de leden is vrouw en tenminste een derde van de leden is man.
 • Een meerderheid van de leden is woonachtig in Dordrecht/Drechtsteden.
 • Tenminste twee leden zijn lid van/betrokken bij de hervormde gemeente Dordrecht of de protestantse gemeente Dordrecht/Dubbeldam.
 • Binnen de raad is specifieke deskundigheid aanwezig op de volgende terreinen: zorg, met name in de VVT-sector financiën en bedrijfsvoering, in het bijzonder met betrekking tot de borging van continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening HRM- en organisatieontwikkeling bestuurlijke verhoudingen in overheid en zorg (zorg)vastgoedontwikkelingen

Algemeen profiel lid van de raad van toezicht
Voor alle leden van de raad van toezicht geldt het volgende algemene profiel:

 • De leden dienen artikelen 2.1 en 2.2 van de statuten te onderschrijven, met name ook de bepalingen ten aanzien van de protestants-christelijke identiteit.
 • De leden van de raad van toezicht hebben zitting zonder last of ruggespraak.
 • Elk lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
 • Bepaalde leden beschikken daarnaast over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak.

Voor elk lid zijn geldende functie-eisen te noemen:

 • ervaring in het besturen (managen) van organisaties, waarbij de complexiteit als gemiddeld mag worden verondersteld;
 • inzicht in zorgverleningsvraagstukken; goed analyserend vermogen; academisch, respectievelijk hbo werk- en denkniveau;
 • kunnen omgaan met verantwoordelijkheid op afstand, zodanig dat de toezichthoudende functie voldoende inhoud heeft en er voldoende zicht is op procedures en processen;
 • bereid zijn de functie van toetsing, advisering en ondersteuning op een actieve manier in te vullen;
 • betrokkenheid met de zorg in het algemeen en de instellingen van zorg binnen  PZC Dordrecht in het bijzonder;
 • maatschappelijke betrokkenheid en bereidheid tot verantwoording, zoals voorgeschreven in de zorgbrede Governancecode (legitimering);
 • voldoende tijd ter beschikking hebben om vergaderstukken te bestuderen en vergaderingen bij te wonen en voor kennisneming van literatuur op het gebied van voor PZC Dordrecht relevante zorg- en dienstverlening.

Leden van de raad van toezicht voldoen in het algemeen aan de volgende kwaliteitseisen: het kunnen beoordelen en toetsen van de raad van bestuur met relatief beperkte, doch relevante informatie;

 • mee kunnen denken met de raad van bestuur en deze waardevolle adviezen kunnen geven, zonder op de bestuurdersstoel te gaan zitten;
 • de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij volgen en weten wat er in de organisatie gaande is;
 • begrip hebben van complexiteit van een organisatie waarin zorgverleners werken die in de context van de zorgvraag, het organisatiebeleid en de eigen professie, zelfstandig beslissingen nemen;
 • gevoel hebben voor precaire situaties en onderstromen kunnen opvangen en die vertalen naar een voldoende abstractieniveau om een beleidsdiscussie aan te gaan;
 • in staat zijn de dialoog met de raad van bestuur te voeren en in staat zijn deze kritisch doch constructief te bevragen. Daarbij dient men te beschikken over een onafhankelijke creatieve geest en over de gespreksvaardigheid om zaken boven tafel te krijgen, waarbij de verhoudingen goed blijven en waarbij de bereidheid aanwezig is zich te laten overtuigen;
 • initiatief nemen door in het gesprek brengen van de eerdergenoemde onderstromen;
 • initiatief nemen ten aanzien van de eigen ontwikkelingen als toezichthouder.

Aanvullend profiel portefeuille ‘Zorgkwaliteit’
Aanvullend op het algemene profiel van het lid van de raad van toezicht kun je als portefeuillehouder ‘Zorgkwaliteit’:

 • functioneren als deskundige op het gebied van zorgkwaliteit en aanspreekpunt zijn voor de leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur inzake allerhande zaken en ontwikkelingen betreffende de veiligheid en kwaliteit van de geleverde zorg;

je dient:

 • zicht te hebben op de ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen bij de overheid op het terrein van veiligheid en kwaliteit in de zorg;
 • kennis te hebben van veiligheidsmanagement, kwaliteitsmanagement en risicomanagement en achterliggende vraagstukken;

daartoe heb je:

 • een zorg- en/of medische achtergrond;
 • relevante kennis van zorg- en behandelprocessen en ketenzorg;
 • een relevant netwerk; een gezonde risico-awareness op veiligheids- en kwaliteitsgebied;
 • een kritische blik op de resultaten en ontwikkelingen van de zorg – en dienstverlening.

Aanvullend profiel voor de vicevoorzitter
De vicevoorzitter vervangt zo nodig de voorzitter die fungeert als regisseur van het totale bestuurlijke proces en eerste aanspreekpunt is bij urgente of vertrouwelijke kwesties.

Aanvullend profiel voor de bindende voordracht vanuit de cliëntenraad
Naast de algemene kwaliteiten voor de leden van de raad van toezicht dient de kandidaat op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad ook te beschikken over persoonlijke kwaliteiten zoals:

Bekendheid met zorgverlening vanuit cliëntenperspectief

Degene die de CCR uiteindelijk voordraagt, dient niet alleen kennis te hebben van de zorg voor bewoners/cliënten van PZC Dordrecht. Wij vinden het belangrijk dat onze kandidaat ook beschikt over de nodige ervaring vanuit het perspectief van een bewoner/cliënt (of een familielid van een bewoner/cliënt) van een zorgorganisatie zoals PZC Dordrecht.

Empathisch vermogen

Wij verwachten van degene die we voordragen, dat zij of hij zich kan inleven in de situatie waarin de cliënten van PZC Dordrecht zich bevinden. Wij verwachten van degene die wij voordragen, dat zij of hij vanuit dat vermogen tot inleven een goede invulling kan geven aan haar of zijn toezichthoudende rol.

Toegankelijkheid

De CCR ervaart een grote mate van openheid en onderling vertrouwen binnen de organisatie. Dat uit zich onder andere in het feit dat de leden van de CCR op een groot aantal manieren betrokken worden bij het beleid ten aanzien van de organisatie van de zorgverlening. De CCR verwacht van de persoon die zij voordraagt als lid van de raad van toezicht eenzelfde openheid en vertrouwen in de relatie met de CCR. Dat betekent dat zij of hij voor de CCR goed benaderbaar is en openstaat voor regelmatig overleg met de CCR.

Vergoeding
De vergoeding voor deze nevenfunctie is rond de € 9.160 per jaar (exclusief BTW).

Informatie
Voor meer informatie over de organisatie http://www.pzcdordrecht.nl en de feiten en cijfers https://pzcdordrecht.nl/feiten-en-cijfers/

Voor meer informatie over de raad van toezicht van PZC Dordrecht https://pzcdordrecht.nl/raad-van-toezicht/

Goed om te weten: een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn, referentienavraag en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag zijn onderdeel van het sollicitatieproces. De kosten van de VOG krijg je vergoed.

PZC Dordrecht

Over PZC Dordrecht

Ruim 800 medewerkers bieden in Dordrecht zorg- en dienstverlening in onze locaties en bij de mensen thuis. De rode draad hierin is zinvol leven en werken. Ieder mens is immers uniek en verdient een plek in onze samenleving. Ongeacht wat je doet, wie je bent of waar je vandaan komt.
Niet alleen de zorg voor de bewoner en cliënt, maar vooral ook de behoeften van de mens stellen wij centraal in alles wat wij doen. We zoeken naar wat mensen nodig hebben om deel te nemen aan de maatschappij en zich van waarde te voelen. Dit vraagt van ons dat wij blijven luisteren naar onze (toekomstige) bewoners/cliënten en hun naasten om onze dienstverlening te blijven verbeteren. Daarom zetten wij ons elke dag in om onze bewoners/cliënten te stimuleren het beste uit zijn of haar dag te halen. Dat vind je terug in onze kernwaarden persoonlijk, zingevend en creatief.
Solliciteren
Referentienummer:
2020-45
Niveau:
hbo|wo
Dienstverband:
Parttime
Contractvorm:
Tijdelijk
Sluitingsdatum:
20-08-2020
Locatie:
Crabbehoven
Contactpersoon:
Kim Bruggeman (voorzitter raad van toezicht)
06-22468748